Mae newidiadau i Safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol y Fferyllwyr Cyffredinol (GPhC) ar gyfer Fferyllwyr wedi cael eu croesawu gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Ar ôl dechrau trawsnewid addysg a hyfforddiant yng Nghymru eisoes trwy ei raglen amlsector newydd, mae AaGIC yn gweld y safonau newydd fel atgyfnerthiad ar gyfer ei newidiadau gweledigaethol sydd eisoes ar y gweill.

Mae’r newidiadau, sy’n cynnwys gwell lleoliadau clinigol, yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cymhwyso eu dysgu academaidd i ymarfer o’r pwynt cynharaf yn eu gyrfaoedd a byddant yn eu harwain i gofrestru i ymarfer fel Rhagnodydd Annibynnol dair blynedd ynghynt nag yn y llwybr hyfforddi cyfredol.

Dywedodd Prif Weithredwr AaGIC, Alex Howells “Bydd y safonau newydd hyn gan GPhC yn gweithredu fel galluogwr allweddol ar gyfer cyflawni ein nodau gweledigaethol 2025 i 2030.

Rydyn ni eisiau fferyllwyr medrus iawn yng nghanol timau amlddisgyblaeth, gan weithio gyda chyd-weithwyr iechyd proffesiynol ar draws yr holl sectorau gofal i wella canlyniadau i gleifion, lleihau niwed a chynyddu gwerth o ddefnyddio meddyginiaeth – dim ond pan fydd yn hollol angenrheidiol y bydd angen cyfeirio at feddygon teulu.”

Mae datblygiad y proffesiwn fferylliaeth yn hanfodol ar gyfer datblygu gofal iechyd yng Nghymru yn y dyfodol ar draws pob lleoliad a gwasanaeth.

Mae AaGIC eisoes wedi sicrhau buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ei rhaglen hyfforddi Fferyllydd Cyn-gofrestru Cymru sy’n arwain y DU ac sy’n cynnig hyfforddiant aml-sector ar draws y llwybr gofal cleifion, cyflogaeth arweiniol sengl y GIG a rheoli ansawdd canolog.

Dywedodd yr Athro Margaret Allan, Deon Fferylliaeth yn AaGIC “Rwy’n gyffrous gyda’r newidiadau newydd hyn sy’n atgyfnerthu ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau fferyllol yma yng Nghymru trwy ganiatáu i weithwyr proffesiynol ddefnyddio eu set sgiliau a gwneud yr hyn a wnânt orau.

Gyda mwy o ffocws ar farn broffesiynol, rheoli risg a sgiliau diagnostig, bydd fferyllwyr yn cael eu galluogi i ddefnyddio eu harbenigedd yn gynyddol mewn ffyrdd a fydd yn cefnogi gwaith fel dad-ragnodi a gofal iechyd darbodus, yn ogystal â helpu i gyflawni Cymru Iachach.”

Yn ymrwymedig i sicrhau nad oes unrhyw weithiwr fferyllol proffesiynol yn cael ei adael ar ôl ar y siwrnai hon, mae AaGIC yn edrych nid yn unig i uwchsgilio’r gweithlu presennol trwy ei raglen weithredu, ond hefyd i gyflawni ei nodau a’i uchelgeisiau ar gyfer technegydd fferylliaeth a staff cymorth fferyllol.

Bydd AaGIC nawr yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgolion Fferylliaeth Cymru i sicrhau bod cynnig pum mlynedd premiwm i fyfyrwyr sy’n dod i hyfforddi, byw ac yn y pen draw weithio yng Nghymru.